Copyright 2022 - โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนทัน

ประกาศ รับเอกสารประกอบการเรียนการสอน

ประกาศ รับเอกสารประกอบการเรียนการสอนและรับเงินสนับสนุนค่าอาหารกลางวันนักเรียน

นักเรียนระดับชั้นอนุบาล 2 ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

tnt24

tnt 25

 
 

โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนทัน สำนักการศึกษา เทศบาลนครขอนแก่น
ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000 
เว็บไซต์ : www.nonthun.ac.th  |  เฟสบุ๊ค : ลูกโนนทัน ก้าวทันโลก
Tel. 043-225297