Copyright 2023 - โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนทัน

ประกาศเปิดภาคเรียนประจำปีการศึกษา 1/2565

ประกาศเปิดภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565

วันที่ 17 พฤษภาคม 2565 แบบ On - Site ทุกระดับชั้น

tnt 35

 
 

โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนทัน สำนักการศึกษา เทศบาลนครขอนแก่น
ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000 
เว็บไซต์ : www.nonthun.ac.th  |  เฟสบุ๊ค : ลูกโนนทัน ก้าวทันโลก
Tel. 043-225297