Copyright 2024 - โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนทัน

ประกาศนโยบายและมาตรการการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมของโรงเรียน

ประกาศโรงเรียนเทศบาลน้านโนนทัน

เรื่อง นโยบายและมาตรการการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมของโรงเรียน

17

 
 

โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนทัน สำนักการศึกษา เทศบาลนครขอนแก่น
ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000 
เว็บไซต์ : www.nonthun.ac.th  |  เฟสบุ๊ค : ลูกโนนทัน ก้าวทันโลก
Tel. 043-225297