Copyright 2024 - โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนทัน

ประกาศมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 2567

ประกาศมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  

ระดับการศึกษาปฐมวัย และ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2567

: ระดับการศึกษาปฐมวัย : 

07

08

09

10

11

12

12

13

1415

 16

17

 

ประกาศมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  

ระดับการศึกษาปฐมวัย และ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2567

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน : 

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

30

--------------------------------------------

 
 

โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนทัน สำนักการศึกษา เทศบาลนครขอนแก่น
ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000 
เว็บไซต์ : www.nonthun.ac.th  |  เฟสบุ๊ค : ลูกโนนทัน ก้าวทันโลก
Tel. 043-225297